Tín Ngưỡng Việt Nam - Nét đẹp văn hóa dân tộc

Tín ngưỡng dân gian hay còn gọi là tín ngưỡng truyền thống, là tín ngưỡng bản địa của các dân tộc và người địa phương Việt Nam.

Tín ngưỡng là niềm tin về tâm linh, thể hiện thông qua những nghi lễ gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để mang lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân và cộng đồng. Niềm tin này là sự ngưỡng vọng của người dân vào những cái siêu nhiên, cái thiêng vô hình.

Tín ngưỡng khác tôn giáo ở chỗ: không có một hệ thống điều hành, tổ chức và giáo luật như tôn giáo. Tín ngưỡng nếu phát triển đến một mức độ nào đó thì có thể thành tôn giáo.

Ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng được cụ thể hóa trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 8/11/2016) và trong rất nhiều văn bản pháp luật khác. Điều 24 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

Bàn thờ treo tường

Chân Sắt Đỡ Ban Thờ

Giá: 72,000 
Giá: 116,000 

Bàn thờ treo tường

Dịch vụ Khoan ban thờ

Giá: 100,000 
Giá: 666,000 

Bàn thờ treo tường

Ban Thờ Treo Tường Gỗ Sơn Mài

Giá: 185,000 
Giá: 450,000 
Giá: 195,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Nhất Sơn/ Đế Vuông/ Đôn Gỗ Hương Mặt 25cm

Giá: 315,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Nhất Sơn/ Đế Vuông/ Đôn Gỗ Hương Mặt 22cm

Giá: 275,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Tam Sơn Gỗ Hương Cánh Dơi, Kệ Kê Bát Hương

Giá: 540,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Tam Sơn Gỗ Hương Cánh Dơi, Kệ Kê Bát Hương Dát Vàng

Giá: 630,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Khung Ảnh Gỗ Hương Cao Cấp

Giá: 515,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Chân Đế Bát Hương Men Rạn Dát Vàng 24K

Giá: 880,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Nhất Sơn/ Đế Vuông/ Đôn Gỗ Hương Mặt 10

Giá: 100,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ Hương

Giá: 130,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ Mít Màu Đỏ

Giá: 40,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Chân Đế Bát Hương Bằng Gỗ Mít Màu Đen

Giá: 30,000 

Khám/Kệ/Ban Thờ Gỗ

Ban Hiện Đại

Giá: 3,250,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Nhất Sơn/ Đế Vuông/ Đôn Gỗ Hương Mặt 18

Giá: 203,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Nhất Sơn/ Đế Vuông/ Đôn Gỗ Hương Mặt 20

Giá: 225,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Nhất Sơn/ Đế Vuông/ Đôn Gỗ Hương Mặt 25

Giá: 265,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Nhất Sơn/ Đế Vuông/ Đôn Gỗ Hương Mặt 12

Giá: 125,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Nhất Sơn/ Đế Vuông/ Đôn Gỗ Hương Mặt 14

Giá: 150,000 

Đôn/Đế/Nhất Sơn/Tam Sơn/Tam Cấp

Nhất Sơn/ Đế Vuông/ Đôn Gỗ Hương Mặt 16

Giá: 175,000 
BehanceBitbucketWhatsApp